Myynti- ja toimitusehdot

1. Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Baltacon Oy:n (jäljempänä “Myyjä”) tuotteiden kaupassa ja toimituksissa asiakkaille, elleivät osapuolet ole kirjallisesti sopineet toisin.

2. Kauppahinta

Kauppahinta määräytyy myyjän kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Myyjällä on oikeus muuttaa ja päivittää hinnastoa omien tarpeidensa mukaisesti.

3. Tilaukset

Asiakas voi tehdä tilaukset puhelimitse, sähköpostilla, tai Myyjän internetpohjaista tilausjärjestelmää käyttäen. Mikäli asiakkaalla on myyjän antama käyttäjätunnus tilausjärjestelmään, on asiakas vastuussa sen käytöstä.

4. Toimitus

Toimitukset tapahtujat Myyjän, tai Myyjän käyttämän alihankkijayrityksen toimesta. Toimitusaikataulu on alihankkijayrityksen kulloinkin voimassaoleva toimitusaikataulu. Toimituksista, joiden arvonlisäveroton myyntihinta on alle 150 Euroa, myyjällä on oikeus periä voimassaoleva pientoimituslisä.

5. Virhe

Mikäli asiakas havaitsee virheen toimituksessa tai sen sisällössä, on asiakkaan viipymättä, mutta viimeistään 7 päivän kuluessa ilmoitettava siitä Myyjälle. Mikäli asiakas ei ajoissa reklamoi toimituksesta, katsotaan toimitus täysimääräiseksi ja virheettömäksi.

6. Laskutus

Myyjä laskuttaa asiakasta toimituksen tapahduttua. Maksuehto on seitsemän (7) päivää netto laskun päiväyksestä, mikäli muuta ei kirjallisesti ole sovittu. Myyjällä on oikeus käyttää laskutuksessa ja mahdollisessa laskujen perinnässä kolmatta osapuolta.

7. Omistajan vaihdos tai toiminnan muutos

Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa keskinäiset sopimukset välittömästi, mikäli toisen osapuolen omistus muuttuu, tai toiminnan luonne merkittävästi muuttuu. Asiakkaan menettäessä anniskelulupansa, on siitä viipymättä ilmoitettava Myyjälle.

8. Sopimuksen siirto

Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimuksia kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta.

9. Myyjän vastuu

Myyjä toimittaa tuotteet Suomen voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja kulloinkin voimassa olevat vaatimukset täyttäen. Myyjä ei vastaa mahdollisista terveydellisistä, tai muista vahingoista, joita tuotteiden käyttämisestä aiheutuu.

10. Myyjän omaisuus

Mikäli asiakkaan käytössä tai hallinnassa on myyjän omaisuutta markkinointi tai muuta käyttöä varten, on asiakas vastuussa tästä omaisuudesta. Kyseisen omaisuuden hävitessä, rikkoutuessa, tai muulla tavoin muututtua käyttökelvottomaksi, on myyjällä oikeus saada asiakkaalta täysimääräinen omaisuuden arvoa vastaava korvaus.

11. Voimassaolo

Baltacon Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi.